Tina2Liên Lạc Võ Sư: Bùi Ngọc Sơn  hay Tina Bùi 
Contac Master: Mike Bùi  or Tina Bùi 
Mike_bui3@yahoo.com
Mikebui65@gmail.com
1(657)271-6175 text
1(657)271-3502 text banner 3